Tankönyv

The Continuous Tense - Folyamatos igeidő - áttekintés

Ha már tanultad az összes igeidőt, akkor ajánlatos ezt az anyagot is feldolgoznod. Összefoglalást olvashatsz a folyamatos igeidőről, és olyan áttekintést, amely segít abban, hogy rendszerben láthasd ezt a témát is. Alapvető tudnivalókra csak utalni fogunk, továbbá az egyes pontok részletes tárgyalását különálló anyagainkban találod meg.

1. A forma

A folyamatos igei blokkhoz kell egy létige a megfelelő formában (jelenben vagy múltban, segédigével vagy anélkül, bármilyen formában megjelenhet: am, is, are, was, were, can be, should be, would be stb). A létige után az ige minden esetben -inges alakban áll.

[be] + ---ing

Ügyelj az -ing toldalékos igék helyesírására! Ezt külkön anyagainkban részletesen megtalálod, itt csak emlékeztetőnek pár fontosabb szabály:

 • Ha az alapig egy szótagú, egy mássalhangzóra végződik és kiejtésben rövid magánhangzójú, akkor az utolsó mássalhangzóját megduplázzuk -ing előtt
 • A brit helyesírás egyéb, L-re és R-re végződő igék végét is megduplázza -ing előtt
 • A szó végi nem ejtendő -E betűt elhagyjuk -ing előtt

A mondatmódosítók kijelentő módban a létige és az ige közé férkőznek (1. mondat), más elem nem kerülhet oda.

 1. Joe is always reading something.
  Joe mindig olvas valamit.
 2. You should be working at this time of day, shouldn't you?
  Ebben az órában dolgoznod kellene, nem?
 3. Nobody was waiting for us.
  Senki sem várt ránk.
 4. You must be joking!
  Biztos csak viccelesz!


2. A folyamatos igeidő jelentései

2.1 Adott időpontban éppen zajló esemény

Ez talán a leggyakoribb használata: azt mondja, hogy adott időpontban éppen lezajlóban van/volt/lesz/kell lennie stb. az eseménynek. Ekkor a beszélő csak az adott időpontot állítja a középpontba, sem arról nem szól, hogy előtte vagy utána zajlik-e az esemény, sem arról, hogy mennyi ideig tart, sem egyéb körülményről. Ha jelenben van a mondat, akkor ez az "adott időpont" természetesen a jelen, a beszéd (vagy írás) pillanata. Ha másféle idősíkokról beszélünk, akkor mindenképpen nyilvánvalóvá kell tenni az adott időpontot; vagy egyszerűen megmondva azt, vagy a szövegkörnyezet által adottá kell tenni.

 1. Everybody was sleeping at 5 pm, so nodoby heard us come in.
  Hajnal ötkor mindenki aludt, így senki sem hallotta, hogy bejöttünk.
 2. You will probably be working at this time tomorrow.
  Holnap ilyenkor feltehetőleg éppen dolgozni fogsz.
 3. I wouldn't be talking to him like this if I were you.
  A helyedben én nem beszélnék így vele.
 4. They must be watching that stupid soap again.
  Biztos megint azt az ostoba szappanoperát nézik.

2.2 Korlátozott érvény, "mostanában"

Ez rokon az első pontban ismertetett jelentéssel, hiszen ez is azt mondja, hogy csak szűk idősávot tekint át. A lényeges különbség az, hogy itt ismétlődő eseményeket is mondhatunk, ám azt mondjuk róla, hogy ez nem általános szokás, csak az adott időszakban érvényes.

 1. I was working on an important project that week.
  Azon a héten egy fontos projekten dolgoztam.
 2. What are you reading nowadays?
  Mit olvasol mostanában?

2.3 Érzelmi töltet

Olyan ismétlődő eseményeket is, egyszeri eseményt is mondhatunk, amit alapszabályként egyszerű igeidővel kellene kifejeznünk, ám ha azt akarjuk hozzátenni, hogy ez valamilyen érzelmi hatással van ránk (irritál, rosszalljuk, esetleg ellenkezőleg: örömünkre szolgál), akkor ezt ki lehet fejezni azzal is, hogy a folyamatos igeidőt használjuk egyszerű helyett.

 1. You are always shouting with the children.
  Folyton ordítozol a gyerekekkel.
 2. I think these children are spending too much time indoors.
  Szerintem ezek a gyerekek túl sok időt töltenek a négy fal között.

2.4 Közeljövő

Akár múltról, akár jelenről beszélünk, a folyamatos igeidővel kifejezhetünk adott időponthoz képest közeljövőben lejátszódó eseményeket. Ahogy ezt már tudod, az adott idpőpont jelenben a jelen pillanat, múltban pedig meg kell adni vagy egyértelművé kell tenni a szövegkörnyezetből.

 1. What time are you leaving tomorrow?
  Hánykor indultok holnap?
 2. We were leaving early the next morning so we didn't want to stay up too late.
  Másnap korán indultunk, úgyhogy nem akartunk túl sokáig fennmaradni éjjel.

Logikai akadálya nincs annak, hogy egy jövőbeli időponthoz képest a közeli jövőben lejátszódó eseményeket is mondjunk ezzel, jóllehet ezt külön szabálypontban nem szoktuk megfogalmazni. Mindenesetre működik a dolog jövőbeli eseményekre is:

 1. You will be leaving very early the next morning, don't stay up too late.
  Másnap reggel korán indultok majd, ne maradjatok fenn sokáig!

3. Folyamatos igeidő kólönféle nyelvtani formákban

A nyelvtantanulásod elején a folyamatos igeidőt feltehetően csak kijelentő-kérdő és aktív személettel, segédigék nélkül tanultad, ráadásul először kizárólag jelenben, majd kizárólag múltban, végül talán a will segédigével együtt megjelenő folyamatos igeidőt vizsgáltad meg (amit nagy valószínűséggel külön igeidőnek, úgynevezett folyamatos jövőnek tituláltatok, ami persze jelentős túlzás, hiszen ez nem külön igeidő, ez továbbra is folyamatos, csak épp most alakalmilag a will segédige szerepelt benne.)

Az a tapasztalatunk, hogy haladóbb nyelvtanulók is hajlamosak rácsudálkozni arra, ha a folyamatos igealak jelenik meg teljesen más segédigékkel (a will-t mért tekinti ilyen kitüntetettnek minden könyv???), szenvedő szerkezetben, feltételes módban és így tovább. Éppen ezért az alábbiakban ezeket tárjuk eléd.

Fontos látnod, hogy az igeidő mindig megtartja a jelentéseit (még szép!) Attól, hogy a mondatunk szenvedő vagy feltételes, még nem szabad elfelejtened, hogy igeidőket minden esetben kötelező választani. Attól, hogy szenvedő vagy feltételes vagy bármi másféle forma van a mondatban, az igeidő még lehet egyszerű, folyamatos, befejezett és befejezett-folyamatos. Nézzük tehát meg, hogy milyen az, amikor folyamatos!

3.1 Folyamatos igeidő szenvedőben

Szenvedő szerkezetet úgy csinál az ember, hogy fog egy létigét, amit a szükséges nyelvtani formába rak: például egyezteti az alannyal, és a megfelelő igeidőbe teszi. Ha ez megvan, az eseményt leíró főigét rakja mellé, méghozzá minden esetben harmadik (befejezett melléknévi, past participle) alakban.

[be] ---3

Még egyszer: az összes nyelvtani információt a létige, a be fejezi majd ki. Tehát azt kell a megfelelő igeidőbe is tenni. Most azt nézzük meg, hogy milyen az, amikor ez folyamatos igeidőbe kerül - természetesen múltban is lehet meg nem-múltban is, segédigék is járulhatnak hozzá és így tovább. Mondom: az éppen megfelelő, a megkívánt formába kerül.

 1. Are you being served?
  Rendelt már? (Pincér kérdezi étteremben, szó szerint tehát: éppen kiszolgálva van ön most? kiszolgálva van már ön?)
 2. The road is being expanded into a four-lane highway.
  Az utat most szélesítik ki és építik át egy négysávos autópályává.
 3. While a meal was being prepared for us, we discussed the programme for the following day.
  Amíg vacsora (=étel, étkezés) készült számunkra, mi megbeszéltük a másnapi terveinket.

3.2 Folyamatos igeidő feltételes módban

A feltételes módot az elején valami miatt mindig egyszerű igeidő használatával tanítjuk. Ez védhető azzal, hogy nem akarjuk "megijeszteni" a hallgatókat, az viszont már nem bocsátható meg, ha később sem foglalkozunk azzal, hogy - természetesen - feltételes módban is használható a folyamatos igeidő. Pontosan akkor, amikor más esetben is - lásd a fenti felsorolást! Íme néhány példa.

 1. What would they be saying if they were here?
  Vajon mit mondanának most, ha itt lennének?
 2. I wouldn't be talking like this if he wasn't so rude.
  Nem beszélnék most így, ha nem lenne olyan durva.
 3. If you were living on fruits one day, salads the next, you'd be cranky too and for no reason.
  Ha te is gyümölcsön élnél egyik nap, a másik nap meg csak salátát ennél, te is morcos lennél minden ok nélkül.

3.3 Folyamatos igeidő segédigékkel

Ahogy a többinél, itt is az a helyzet, hogy a modális segédigéket (can, should, must, may, might stb.) alapvetően kizárólag egyszerű igeidővel mutatják be a kezdő hallgatóknak. És itt is fontos: ne ragadj le ennél, és lásd át, hogy a folyamatos igeidő itt is használható, illetve használandó bizonyos esetekben.

 1. By this time, the kids should be sleeping.
  Ekkorra a gyerekeknek már ágyban kell lenniük (aludniuk kell).
 2. You must be living on a different planet if you haven't heard about this.
  Biztodsan egy másik bolygón élsz, ha erről még nem hallottál.
 3. I feel I constantly have to be working on something unimportant.
  Úgy érzem, folyton valamilényegtelen dologgal kell foglalkoznom.
 4. Who says a flat screen has to be hanging on the wall when it can be sitting on a nice piece of furniture.
  Mért gondolják, hogy a lapos képernyőt falra kell szerelni, hiszen egy szép bútordarabra is tehető (állhat ott).

3.4 Folyamatos infintív

A főnévi igenév mindenféle igeidőben megjelenhet, így folyamatosban is, megintcsak az általános szabályok alapján (lásd fentebb).

 1. You need to be walking enough to burn the excess energy.
  A fölösleges energia elégetéséhez megfelelő mennyiséget kell gyalogolnod.
 2. I have tried this method but it doesn't seem to be working.
  Kipróbáltam ezt a módszert, de úgy tűnik, nem működik.
 3. I'm going to be writing an essay soon for my U.S history class.
  Nemsokára írni fogok egy dolgozatot az Amerikai történelem kurzusomra.

3.5 Egyebek

A felsoroltak nem jelentenek kimerítő listát. Azt szerettük volna bemutatni, hogy attól, hogy az igeidőktől teljesen független nyelvi formát használsz, még igeidőt kell választanod. Ha éppen folyamatos igeidőt tesz kívánatossá a szituáció, a mondandód, a kommunikációs szándékod, akkor használj azt!


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A kiskaput, mármint egy szabály hiányosságát vagy nem egyértelmű voltát angolul loophole-nak mondd