Általános Szerződési Feltételek

4.2 verzió. Utolsó módosítás: 2017. szeptember 08.

A dokumentum letölthető PDF formátumban

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

az Angol Tanszék Bt. által működtetett Online Angol Tanszék szolgáltatásaihoz
v. 4.2, 2017. szeptember 08.

1. Az oktatás

Bevezető:

Az Online Angol Tanszék által nyújtott tanulási formák, különösen is az egyéni kurzusok és az önálló tanulóprogramok, coaching rendszerű tanulási módszeren alapulnak. Ezzel a módszerrel a tanuló önálló munkái dominálnak, a tanár tanácsadó-segítő szerepet vállal. A tanuló az elvégzendő feladatok zömét önállóan oldja meg, de a munka megtervezésénél, kivitelezésénél és elvégzése után a tanár állandó segítséget ad. A tanulónak kezdeményezőnek kell lennie, így önállóan dönt számos fontos kérdésben, többek között a tanulás intenzitásában, a felhasznált anyagok típusának meghatározásában, jóllehet mindezekben a kérdésekben a tanár a szükséges mértékben segítséget és útmutatást ad számára. Az önértékelés fontos része a tanuló munkájának.

1.1 A képzésben résztvevőt a tanár az Online Angol Tanszék honlapján a képzésben résztvevő által kifizetett időszak alatt segíti és irányítja a kiválasztott tanulási célok elérése érdekében. A tanár:

1. ellenőrzi a tanuló által elvégzett feladatokat
2. a hibás megoldások javításához segítséget nyújt vagy megadja a helyes megoldást
3. a feladathoz kapcsolódó nyelvi problémákra szükség esetén és tanulási forma függvényében felhívja a tanuló figyelmét. Egyéni kurzus esetén újabb feladatokat jelöl ki a tanuló számára
4. a feladathoz fűzött tanulói kérdésekre a tanfolyam szintjének, típusának és célkitűzéseinek megfelelő részletességgel válaszol vagy oktatóanyagot jelöl ki a tanuló számára a kérdés kapcsán
5. a tanuló haladását értékeli és/vagy osztályozza
6. szükség esetén tanulásmódszertani tanácsokkal látja el a tanulót

A tanár nem köteles részleteiben foglalkozni a képzésben résztvevő azon kérdéseivel vagy kéréseivel, amelyek nem tartoznak a tanfolyami anyaghoz vagy nem kapcsolódnak az elvégzendő feladatokhoz.

Az Online Angol Tanszéken coaching rendszerű egyéni kurzusokra, fix tanmenetű, önálló munkavégzésre épülő kurzusokra lehet jelentkezni, továbbá szóbeli konzultációs órákat lehet venni.

1A Egyéni, rugalmas tanmenetű tanfolyamok

Az egyéni, coaching típusú tanfolyamokon a tanulónak kijelölt tanára van, aki felügyeli a tanuló munkáját, a tanmenetet a tanuló egyéni igényeihez igazítva alakítja ki.

1.2 A feladatokat a tanuló feladatcsomagokban, ún. "modulokban" kapja meg. A modulokon belüli feladatokat a tanuló a tanár javaslata alapján, de saját döntésének megfelelő ütemben és sorrendben végezheti el. A feladatokat azok elvégzése után a tanár a legközelebbi ellenőrzési időben ellenőrzi. Azoknál a feladatoknál, amelyekhez mintamegoldások tartoznak, a tanár nem köteles megadni a helyes választ, de helytelen megoldás esetén kommentárokat fűz a megoldáshoz. A tanuló az ellenőrzött hibás megoldású feladatokat javítás után egyszer újra elküldheti a tanárnak újabb ellenőrzésre.

1.3 Az egyszerre kijelölt feladatok számát a feladatok elvégzésére általában fordítandó idő határozza meg. Egy feladatcsomag átlagosan 3-5 órai munkát igényel a memorizálási, gyakorlási és egyéb kiegészítő feladatokat is beleszámítva. Ennél több vagy kevesebb feladatot egyszerre csak kivételes esetekben jelölhet ki a tanár. A feladatcsomag tartalma és a benne foglalt feladatok száma független attól, hogy a tanuló milyen gyakorisággal kérte a tanári ellenőrzést, valamint attól, hogy a hallgató kihagy-e alkalmakat.

1.4 A tanuló a számára kijelölt feladatokat köteles elvégezni ahhoz, hogy a következő feladatokat megkapja. A tanár a feladatellenőrzés alkalmával a tanuló számára újabb feladatokat jelöl ki, ezzel biztosítva, hogy a tanulónak minden alkalommal a megfelelő munkaigényű feladatcsomag álljon rendelkezésére. Ha a tanuló a feladatleadási határidőre nem végzett minden feladattal, a tanár az elvégzett feladatokat ellenőrzi, de az újabb feladatok közül csak annyit jelöl ki, amennyi pótolja a már elvégzett feladatokat.

1.5 A tanuló a tanfolyam elején közös megegyezés által kialakított terv alapján kapja a megfelelő típusú és témájú feladatokat.

1.6 A tanfolyami jelentkezéskor vagy a tanfolyam meghosszabbítása alkalmával a tanuló dönt arról, mely napokon és mikor ellenőrizze a tanár az elvégzett feladatokat. Ezt a tanuló feladatleadási határidejének nevezzük. A tanár a tanuló munkáját a leadási határidőtől számított 12 órán belül ellenőrzi. Ha a tanuló a leadási határidő után zárja le a feladatát és jelöli meg ellenőrzendőnek, akkor előfordulhat, hogy a feladatot a tanár csak a legközelebbi javítási alkalom során tudja ellenőrizni. Tanfolyam közben a javítási napokat és feladatleadási határidőket csak hallgatói-tanári közös megegyezéssel lehet megváltoztatni, és erről a Hallgatónak emailben kell értesítenie az Online Angol Tanszéket, legalább 8 nappal a tervezett változtatás előtt.

1B Fix tanmenetű tanfolyamok

1.7 A tanuló a feladatokat modulokban (feladatcsomagokban) kapja meg előre elkészített tanmenet alapján, a hallgató által a jelentkezéskor kért határidők alapján összeállított órarend szerint. A tanmenetet és az órarend nem változtatható meg. Tanmeneten kívüli feladatok nem használhatók fel a tanfolyam során.

1. 8 Ha a tanuló nem végzi el határidőre a kijelölt feladatokat, akkor azokat határidőn túl már nem adhatja le ellenőrzésre, a tanár az elvégzetlen feladatokat nem ellenőrzi. Az elvégzetlen feladatok megoldását a képzésben résztvevő rendelkezésére bocsátjuk, ha az elérhető az adatbázisunkban.

1.9 Az elvégzett feladatokat a tanár ellenőrzi. A tanuló az egyes feladatokhoz kérdéseket fűzhet leadás előtt, amelyekre a tanár az ellenőrzés alkalmával válaszol.

1C Online szóbeli

1.10 Lehetőség van szóbeli kommunikáció gyakorlására, illetve ilyen módszerű kurzusra is. A tanuló jelentkezhet konzultációs órákra vagy teljes tanfolyamra is. Mindkét esetben a jelentkezéskor közös megegyezéssel kell kialakítani az órák órarendjét, tematikáját és módszerét.

2. A technikai háttér

2.1 Az Online Angol Tanszék kurzusait a www.angoltanszek.hu honlapon teszi elérhetővé. A tanuló felelőssége, hogy rendelkezzen a kurzus igénybevételéhez szükséges technikai felszereléssel, vagy ezekhez hozzá tudjon férni. A tanfolyamok használatához szükség van egy internetelérést biztosító eszközre (számítógép, tablet stb.) és olyan böngészőre, amely a honlapot használható minőségben meg tudja jeleníteni, továbbá az egyes tanfolyamtípusok használatához további szoftverek telepítésére. A kurzusokon egyes feladattípusok Flash lejátszót igényelnek.

2.2 Az Online Angol Tanszék tanfolyamai nem használhatóak offline módban. A feladatok elvégezhetőek internetkapcsolat nélkül is, de a feladat tényleges megoldását, elküldését, illetve a tanfolyami modulok használatát kizárólag élő internetkapcsolattal lehet megoldani.

2.3 A tanfolyamok során nincs szükség e-mail-kommunikációra. A tanuló és a tanár közötti párbeszéd minden esetben kizárólag a honlapon, elsősorban a rendszerbe épített programokkal történik (Üzenőfüzet, feladatokhoz megjegyzésként írt kísérő szöveg stb.). A tanár és a tanuló nem ismerik egymás e-mail címét, a tanuló azonban e-mailt küldhet az Angol Tanszék Bt. címére (info@angoltanszek.hu), ha hivatalos ügyben kíván intézkedni, vagy ha technikai segítségre van szüksége. Ügyfélszolgálatot e-mailes kommunikáción keresztül biztosítunk. Rendszeres telefonos ügyfélszolgálatot nem tartunk fenn, de sürgős esetben a honlapon közzétett telefonszámot kell hívni.

3. A tanfolyamok szervezése

3A Egyéni, rugalmas tanmenetű tanfolyamok

3.1 A tanuló az általa kiválasztott vagy a részére speciálisan összeállított tematikájú tanfolyamra jelentkezik. A tanfolyamoknak nincs előre meghatározott tematikája. A jelentkezéskor kiválasztott tanfolyamtípus a kurzus fő típusát határozza meg (általános, szakmai stb.), a konkrét tematikát és a tanmenetet azonban a tanár alakítja ki a tanuló egyéni igényei alapján.

3.2 A tanfolyam a tandíj befizetése és feldolgozása után kezdődhet. A tanfolyam kezdetéről a tanulót e-mailben értesítjük. Ha a tanuló a bankkártyás fizetés vagy átutalás megérkezésének idejénél később szeretné kezdeni a tanfolyamot, azt a jelentkezés alkalmával kell jeleznie.

3.3 A tanfolyam nem folytatható, ha a tanuló által befizetett tandíj már nem fedezi a tanfolyam díját. A tandíj lejártáról a tanuló a honlapon automatikusan generált értesítést kap az adatbázisban tárolt adatok alapján. A tanuló bármikor ellenőrizheti a tandíjának érvényességét a honlapon a tanfolyami adatok megtekintésével.

3.4 A tanuló egyszerre több tanfolyamra is beíratkozhat. A tanfolyamokat külön kezeljük, a feladatok, a tanmenet és a tanfolyamok egyéb részei egymástól függetlenek. Nem különülnek el azonban a tanuló által vezetett szókincstár és egyéni tanfolyam esetén az Üzenőfüzetbe írt levelezés: ezeket bármely tanfolyamából teljes egészében elérheti. Ha a tanuló több tanfolyamon vesz részt egyszerre, akkor a bejelentkezésnél kiválaszthatja, mely tanfolyamával kíván dolgozni, illetve bejelentkezés után bármikor válthat több tanfolyam között.

3B Fix tanmenetű tanfolyamok

3.5 Fix tanmenetű tanfolyamra bármikor jelentkezhet a tanuló. A program akkor indul, ha a tandíj megérkezett és feldolgoztuk azt. A program moduljait a tanmenet szerinti határidőkre kell elvégezni. A tanuló felelőssége, hogy ezeket a határidőket be tudja tartani. Ha a tanuló bármilyen, az Online Angol Tanszéknek nem felróható okokból nem tudja elvégezni a feladatokat, az Online Angol Tanszéket semmilyen felelősség nem terheli, a képzésben résztvevő nem kaphat helyette más vagy újabb feladatcsomagot. A feladatmegoldási határidő lejárta után a tanuló mindenképpen megkapja a következő feladatcsomagot, függetlenül attól, hogy elvégezte-e a korábbi feladatokat.

3C Szóbeli online tanfolyam és konzultációs órák

3.6 A szóbeli órákat a Skype internetes peer-to-peer telefon segítségével kivitelezzük, mely ingyenesen letölthető, telepíthető és használható. A program használatát a Skype hivatalos honlapján magyar nyelven is olvasható leírások segítik. A szóbeli órákra való jelentkezéssel a tanuló arról is nyilatkozik, hogy a program használatát ismeri, azt önállóan kezelni tudja.

3.7 Az online szóbeli órákat a tanuló felhasználhatja alkalmankénti konzultációkra vagy rendszeres időbeosztású tanfolyamra, és ezt a jelentkezéskor egyértelműen jeleznie kell. Konzultációk esetén a tanár az egyes órákat megtervezi, de az órákat nem köteles összehangolnia. Konzultációk esetén a tanuló kötelessége és felelőssége a tanár tudomására hozni a konzultáció célját, ami alapján a tanár megtervezheti a konzultációs órát. Ennek hiányában a tanár a konzultáció alkalmával próbálja majd feltárni a tanuló céljait és ad hoc módon megszervezni a konzultációt.

3.8 A tanfolyamok esetén a tanfolyam első alkalma szintfelmérés lehet, amely alkalom része a fizetendő tanfolyamnak.

3.9 A tanfolyamot a tanuló összekapcsolhatja egy vagy több írásbeli online kurzusával. Ez esetben a tanár a két tanfolyamot metodikailag összehangolhatja, ha a hallgató kéri. Az összehangolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a konkrét témák is azonosak a két tanfolyamon, de a haladás szempontjából fontos elemeknek összhangban kell lenniük.

3.10 A tanfolyami és konzultációs órákra a tanár előzetesen feladatokat adhat ki a tanulónak, melyet a honlapon elérhetővé tesz a tanuló számára. Tanfolyami órák esetében házi feladatot is kiadhat a tanár.

3.11 Az online szóbeli órák vagy tanfolyamok nem tartalmaznak írásbeli feladatokat. Ha a tanuló írásbeli feladatokat is szeretne, akkor külön írásbeli tanfolyamra kell jelentkeznie.

4. Módosítások, halasztások

4A Egyéni, rugalmas tanmenetű tanfolyamok

4.1 Az elkezdett tanfolyamot a tanuló felfüggesztheti (szünetet tarthat benne). Az egy alkalomra kért felfüggesztés legfeljebb 4 hét lehet. Az egy befizetés alkalmával számított tanfolyami időszaknak legfeljebb 25%-ára kérhető szüneteltetés. A tanfolyam szüneteltetését a www.angoltanszek.hu honlapon, a hallgatói rendszeren belül lehet kérni (Beállítások - Tanfolyam szüneteltetése menüpont). A szüneteltetést legkésőbb 8 nappal a tervezett szünet előtt lehet igényelni. Az így kért szünet idejével a kifizetett tanfolyami időszak meghosszabbodik. A szüneteltetett tanfolyam idején a tanár nem áll a tanuló rendelkezésére, de a tanuló ez idő közben is hozzáférhet minden tanfolyami anyagához.

4.3 Lehetőség van arra, hogy a tanuló a folyamatban lévő tanfolyamát megszüntesse, és helyette másik tanfolyamot kezdjen el. Ha az újabb tanfolyamot ugyanolyan feltételek mellett kívánja igénybe venni (javítás gyakorisága), mint a megszüntetendőt, akkor a változásnak anyagi vonzatai nincsenek.

4.4 Ha a tanuló a folyamatban lévő tanfolyamának rendszerességét kívánja módosítani, két eset közül választhat:

4.4.1. Ha magasabb tandíjjal járó, gyakoribb tanári ellenőrzést szeretne, akkor a fennmaradó tanfolyami időre időarányosan kell megfizetnie a különbözetet;

4.4.2. Ha alacsonyabb tandíjú, ritkább tanári ellenőrzést szeretne, a befizetett tanfolyami díj nem fizethető vissza sem részben, sem egészben, és későbbi tanfolyamokon sem használható fel. Ez esetben elegendő, ha a tanárral egyezteti az ellenőrzés kívánt gyakoriságát.

4B Fix tanmenetű tanfolyamok

4.5 A tanuló csak akkor kezdheti el a programot, ha a tandíjbefizetését feldolgoztuk (akár bankkártyás fizetéssel, akár átutalással fizetett).

4.6 Fix tanmenetű kurzust nem lehet szüneteltetni.

4.7 Ha a tanuló a tanfolyami idő közben kihagy valamennyi modult vagy feladatot, illetve ha abbahagyja a tanulást, az Online Angol Tanszéket semmilyen felelősség nem terheli ezek következményeiért, a kifizetett tandíj nem fizethető vissza és nem használható fel más tanfolyam tandíjaként sem.

4C Szóbeli online tanfolyam és konzultációs órák

4.8 A konzultációs és tanfolyami órák adott időpontban kezdődnek és érnek véget. Az időpontokat a jelentkezés után közös megegyezéssel véglegesítjük. A résztvevő a jelentkezés véglegesítése után megkapja azt a Skype-nevet, amelyen a tanára várja az adott időpontokban. Az órák mindig úgy kezdődnek, hogy a tanuló keresi az adott Skype-nevet és felhívja azt.

4.9 A tanár az adott időpontban várja a tanuló jelentkezését (Skype-hívását). A tanár az óra kezdete után legfeljebb tíz percig várja a tanuló jelentkezését, utána nem köteles várnia, az órát pedig megtörténtként elkönyveli, az online naplóban megjelölve a hiányzás tényét.

4.10 Ha a tanuló késve hívja a tanárt, de az óra kezdete utáni tíz percen belül, akkor az óra megkezdődik, de az eredeti terv szerinti időpontban ér véget. A tanuló késése miatt az órák idejét nem hosszabbítjuk meg.

Ha a tanuló az adott időpontban hívja a tanárt, de az nem elérhető (a Skype-programban offline-ként jelenik meg vagy nem válaszol a hívásra), akkor a tanulónak az óra kezdete után tíz percig próbálkoznia kell. Ha a tanár tíz percen belül elérhetővé válik, az óra elkezdődik. A késés kompenzálására két lehetőség közül választhat a tanuló: 1) a késés idejével meghosszabbított órát tartanak, vagy 2) a következő egy vagy több alkalommal a késés idejével hosszabb órát tartanak vagy korábban kezdve vagy később befejezve azt. Ha a tanár tíz perccel az óra kezdete után sem jelenik meg, akkor a tanuló dönthet úgy, hogy nem vár tovább, és az elmaradt órát egy másik időpontban veszi igénybe. Ebben az esetben haladéktalanul írjon emailt az info@angoltanszek.hu címre, melyben a késés tényét rögzíti. Esetleges vita esetén az így elküldött email küldési és beérkezési időpontját vesszük számításba.

4.12 Mind a tanár, mind a tanuló részéről az a kívánatos, ha az egyedileg és kivételesen előforduló késések esetén a fent rögzített tíz perces várakozási időn túl is várakoznak.

4.13 Az előre fizetett online órák időpontját a fizetéskor rögzítjük az órarendben, melyhez a tanár és a tanuló egyaránt hozzáférhet. Az így rögzített órarend kizárólag a tanuló és a tanár közös megegyezésével módosítható. A módosításokról minden esetben írásban értesíteni kell az Online Angol Tanszéket az info@angoltanszek.hu címen.

4.14 A szóbeli órákról napló készül, melyet mind a tanuló, mind a tanár elérhetnek az online rendszerben. A naplóban rögzíteni kell az óra anyagát, idejét, a tanári értékelést a hallgató munkájáról, és opcionálisan a hallgató értékelését az óráról. A tanfolyam résztvevője az órát akkor értékelheti, amikor azt a tanár már lezárta.

5. A tandíj

5.1 A tandíj megfizethető online bankkártyával, banki átutalással vagy bankpénztári befizetéssel a CIB Bank magyarországi fiókjaiban.

5.2 Ha külön szerződés nem rendelkezik róla, számlát csak a már befizetett és feldolgozott tandíjról állítunk ki, melyet távnyomtatással (e-mailben) küldünk el.

5.3 Ha a tanuló a már kifizetett tanfolyamát az Online Angol Tanszéknek nem felróható okok miatt nem tudja vagy nem kívánja folytatni, de a befizetett tandíj még további tanfolyami időre jogosítja fel, a tandíj nem fizethető vissza és nem használható fel más tanfolyamok tandíjaként sem. Az el nem kezdett tanfolyamra befizetett tandíj felhasználható másféle kurzus tandíjaként is.

5.4 Ha a tanfolyamot az Online Angol Tanszék hibájából későbbi időpontban sem lehet megkezdeni vagy folytatni, a hallgatónak a fel nem használt tanfolyami időre eső tandíjat levonások nélkül visszatérítjük.

6. Rendelkezésre állás

6.1 A tanár a tanfolyam kezdetén megállapított időpontokban, a befizetett tandíjnak megfelelő gyakorisággal áll a tanuló rendelkezésére. Írásbeli tanfolyam esetén a tanár a feladatok leadási határidejétől számított 12 órán belül köteles elvégezni a tanuló munkáinak ellenőrzését és az egyéb kapcsolódó tevékenységeket. A tanár szabadon dönthet arról, hogy a 12 órás időszak alatt mikor végzi el ezeket a feladatokat.

6.2 Ha a tanár a feladatleadási határidő után nem talál olyan feladatot, amelyet ellenőrizhetne (a tanuló nem végzett el feladatot vagy nem jelölte meg az elvégzett feladatokat ellenőrizendőnek), akkor a tanuló rendelkezésére legközelebb csak a legközelebbi feladatjavítási időben áll.

6.3 Az időpontokat minden esetben a Magyarországon érvényes aktuális időszámítás alapján határozzuk meg (GMT+1 óra).

6.4 A tanár alapszabály szerint csak munkanapokon áll a tanuló rendelkezésére. A munkaszüneti napok közül néhány feladatleadási határidő lehet, ezt minden esetben az adott munkaszüneti napot megelőzően időben kihirdetjük a www.angoltanszek.hu honlapon. A 12 órás tanári határidőt ennek alapján számítjuk. A hét utolsó munkanapján (általában péntek) 13 óra utáni feladatleadási határidő esetén a tanár határideje hétfőre tolódik át.

6.5 Fix tanmenetű kurzusok esetén a 6.4 pontban ismertetett szabály nem érvényes, a tanár minden esetben 12 órás határidővel dolgozik.

6.5 A www.angoltanszek.hu honlap éves szinten legalább 98%-ban áll rendelkezésre. A fennmaradó időszakban lehetséges, hogy a szerver karbantartása miatt a honlap nem elérhető. Ezekről a leállásokról a hallgatókat lehetőség szerint a honlapon értesítjük. Ha az ilyen leállások a tanuló leadási határidejére esnek, akkor a leadási határidőt a szükséges mértékben meghosszabbítjuk.

6.6 Szóbeli tanfolyam esetén a tanár a meghirdetett órák idején áll a tanuló rendelkezésére. Az órákon kívül az Üzenőfüzetben és más fórumokon a tanárnak írt üzeneteket a tanár csak az órák alkalmával köteles megválaszolni, de mindent elkövet, hogy az üzenetekre az órák idején kívül is válaszoljon.

6.7 A tanuló saját felelőssége, hogy a szóbeli (Skype-os) foglalkozás idején működőképes technikai felszereléssel és internetkapcsolattal rendelkezzen. Ha az óra a tanfolyami résztvevő oldalán bekövetkező technikai vagy másféle problémák, hiányosságok vagy hibák miatt meghiúsul, lerövidül vagy nem a kívánt technikai minőségben zajlik, az Online Angol Tanszéket semmilyen felelősség nem terheli. Az ilyen okokból elmaradt, meghiúsult vagy más szempontból hiányos órákat megtörténtként könyveljük el, a naplóban jelezve a körülményeket.

6.8 Ha a tanár oldalán bekövetkező technikai hiba vagy akadályoztatás lép fel, és emiatt az online szóbeli óra meghiúsul vagy nem tudja betölteni a funkcióját, a tanulót a megfelelő mennyiségű idővel kompenzáljuk egy vagy több másik szóbeli foglalkozás alkalmával.

6.9 Ha az online szóbeli órát bármilyen, technikai vagy más természetű, a tanfolyami résztvevő oldalán fellépő zavaró tényező súlyosan zavarja, és ezt a tanár kérésére sem sikerül elhárítani, akkor a tanár az órát haladéktalanul berekesztheti. Különösen is zavaró tényezőként kell értelmezni, ha:

  • túlságosan nagy a háttérzaj a tanfolyami résztvevő oldalán
  • nem kielégítő minőségű a tanulótól érkező jel (pl. túlságosan halk vagy zajos, nem működik a mikrofonja stb.)
  • ha a hivatalosan regisztrált résztvevőn kívül mások jelenléte is tapasztalható a tanfolyami résztvevő oldalán
  • ha a tanfolyami résztvevő nem tanúsít aktív együttműködést a tanárral

Az így berekesztett órát a tanár megtörténtként elkönyveli, de kompenzációra nincs lehetőség.

7. Adatvédelem

7.1 A tanulók és regisztrált felhasználók személyes adatait az Online Angol Tanszék nem adja ki harmadik félnek, kivéve, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Online Angol Tanszéktől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

 

7.2 Az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

8. Adattárolás

8.1 A tanulók tanfolyami feladatmegoldásait, jegyzeteit, szószedetét, üzeneteit, valamint a feladatokkal kapcsolatos statisztikai adatokat a szerverünkön lévő adatbázisban tároljuk. Az adatbázisban tárolt feldolgozatlan adatokat nem bocsátjuk a tanuló rendelkezésére sem a tanfolyam közben, sem annak végeztével, azokat a tanfolyami szoftverek feldolgozás után jelenítik meg. A megjelenített adatokhoz kizárólag a tanuló, a tanuló tanfolyamvezető tanára és a technikai személyzet férhet hozzá. A megjelenített adatokat a tanuló elmentheti és tárolhatja saját hordozóeszközön, amiben a tanuló kérésére az Online Angol Tanszék technikai segítői tanácsokkal szolgálhatnak, de az adatmentést magát nem végezzük el. Ezeket az adatokat a tanfolyam befejezése után legfeljebb 3 hónapig őrizzük, utána törölhetjük az adatbázisból. A tanuló írásbeli kérésére az adatokat a tanfolyam végeztével azonnal töröljük, vagy ha lehetőség van rá, tovább is megőrizzük.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A tanuló tudomásul veszi, hogy az Online Angol Tanszék honlapján a bejelentkezést követően elérhető tanfolyami anyagok és a szóbeli órákon a tanár által a számára elérhetővé tett anyagok az Online Angol Tanszék és az Angol Tanszék Bt. tulajdonát képezik, azokat harmadik félnek nem adhatja tovább. A tanfolyami anyagokat kizárólag saját használatra kapja meg, melyeket kizárólag saját egyéni használatra tárolhat, menthet és másolhat.

10. Felelősségvállalás kizárása

10.1 Az Online Angol Tanszék és az Angol Tanszék Bt. nem vállal felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett károkért vagy hátrányokért, amelyek az Általános Szerződési Feltételek és/vagy a www.angoltanszek.hu honlapon közzétett információk nem ismeretéből, figyelmen kívül hagyásából vagy azok nem megfelelő értelmezéséből adódóan érik a szolgáltatást igénybe vevőket.

10.2 Az Online Angol Tanszéket és az Angol Tanszék Bt-t nem terheli felelősség a neki nem közvetlenül felróható okokból keletkezett mulasztásokért, károkért vagy hátrányokért, melyek a szolgáltatást igénybe vevőket érhetik. Így különösen nem vállalunk felelősséget a vis maior események (sztrájk, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot stb.) következtében a fentiekben vállalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, teljes vagy részleges elmaradásáért.

10.3 Az Online Angol Tanszék mindazonáltal vállalja, hogy mindent elkövet a neki nem felróható okokból eredő problémák minél gördülékenyebb elhárításáért és a szolgáltatás visszaállításáért.

10.4 A feltételeket az Angol Tanszék Bt. egyoldalúan módosíthatja, a módosításról a www.angoltanszek.hu honlapon értesítést jelentet meg.

10.5 A képzésben résztvevő a tanfolyamra való jelentkezéssel egy időben az ebben a dokumentumban foglaltakat maradéktalanul elfogadta.

Budapest, 2017. szeptember 08.

Az Online Angol Tanszék üzemeltetője és tulajdonosa:

Angol Tanszék Bt.

Cégjegyzékszáma: 01-06-773701 Székhelye: 1078 Budapest, Rákóczi tér 10. Felnőttképzési nyilvántartási száma: 00689-2008 Bankszámla száma: 11101909-22279987-35000008


Online English Department
Regisztráció és jelentkezés
search EN EN EN | Saját szótár | Give me a break! - ezt akkor mondd, ha magyarul azt akarnád: na ne fárassz! / jaj, hagyjál már (sőt: haggyámá).